Leasing zwrotny

zna zapytania

Leasing polegający na tym, że leasingobiorca uprzednio sprzedaje firmie leasingowej własny środek trwały, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie której nadal korzysta z tego środka trwałego. 
Głównym celem zawarcia takiej umowy, z perspektywy leasingobiorcy, jest uwolnienie zamrożonych środków pieniężnych tak by mogły one być wykorzystane np. na inne cele inwestycyjne, przy zachowaniu możliwości korzystania ze środka trwałego. Tak więc, za cenę uzyskania wolnych środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży środka trwałego leasingobiorca rezygnuje z własności tego środka. Może on ponownie stać się jego właścicielem po dokonaniu spłaty kwot przewidzianych w umowie leasingu.  
W przypadku leasingu zwrotnego zdecydowanie uwypukla się rola kredytowa leasingu, ponieważ służy on przede wszystkim polepszeniu płynności finansowej leasingobiorcy poprzez uwolnienie zamrożonego kapitału w postaci środków trwałych na środki obrotowe.

Zalety leasingu zwrotnego

• poprawienie wskaźników finansowych firmy 
• uwolnienie zamrożonego kapitału na nowe inwestycje


Leasing zwrotny operacyjny

Przy leasingu zwrotnym operacyjnym poszczególne raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodów leasingobiorcy. 

Leasing zwrotny operacyjny od strony podatkowo-księgowej:

W odniesieniu do podatku VAT leasing zwrotny operacyjny to świadczenie usług finansowych. Nie ma znaczenia, że przedmiot umowy leasingu jest towarem używanym oraz, że przy sprzedaży na rzecz leasingodawcy zastosowano zwolnienie z VAT. 
Przedmiot leasingu zwrotnego operacyjnego podlega opodatkowaniu w każdym przypadku. Obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych, a więc w momencie otrzymania całości albo części zapłaty, jednak nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. 
Podstawą opodatkowania jest wartość poszczególnych rat czynszowych, pomniejszona o kwotę podatku. 
Faktury. 
Podatek VAT nie jest naliczany od pełnej sumy czy wartości przedmiotu transakcji, jest natomiast doliczany do kolejnych rat leasingowych. 

Leasing zwrotny finansowy

Przy leasingu zwrotnym finansowym leasingobiorca dokonuje podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, a część odsetkowa każdej z rat będzie jego kosztem podatkowym. 

Leasing zwrotny finansowy od strony podatkowo-księgowej:

W odniesieniu do podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy, leasing zwrotny finansowy traktowany jest jak odpłatna dostawa towarów. 
Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje na zasadach ogólnych, z chwilą wydania towaru, bądź z chwilą wystawienia faktury jeżeli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia wydania towaru. 
Podstawę opodatkowania jest kwota należna z tytułu dostawy towaru, pomniejszona o kwotę podatku. W leasingu finansowym na podstawie umowy leasingu jest to całość wynagrodzenia należna finansującemu, a więc: opłata wstępna, części kapitałowe i odsetkowe opłat leasingowych, opłata manipulacyjna, wartość końcowa oraz inne koszty.
Podane wyżej wartości powinny być ujęte jednorazowo na fakturze finansującego, natomiast podatek VAT winien być naliczony niezależnie od terminu płatności rat leasingowych, w pełnej wysokości. 
Odliczenie naliczonego podatku VAT można dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostanie dostarczona faktura, ale nie wcześniej niż z chwilą nabycia prawa do rozporządzenia towarem. 
W przypadku leasingu zwrotnego finansowego, prawo do rozporządzenia towarem jak właściciel uzyskuje się w momencie otrzymania przedmiotu leasingu do używania. Jednak przeniesienia prawa własności ma miejsce po zakończeniu terminu obowiązywania umowy.