Słownik Leasingu

puzzle

Amortyzacja
Jest to zmniejszenie lub całkowita utrata wartości środka trwałem ze względu na jego zużycie podczas użytkowania. Polega ona na rozłożeniu w czasie jednorazowego kosztu poniesionego ze względu na zakup środka trwałego, dzięki czemu środki zostają stopniowo zaliczane w koszty poszczególnych okresów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zgromadzenie funduszy na zakup nowych środków trwałych po uprzednim zamortyzowaniu starych.

Czynsz inicjalny
Jest to pierwsza wpłata, jaką leasingobiorca dokonuje po zawarciu umowy z leasingodawcą bądź w momencie wydania przedmiotu leasingobiorcy. Wysokość kwoty czynszu inicjalnego jest ustalona w umowie leasingowej. Z reguły stosowane są czynsze w wysokości od 1% do 45%.

Depozyt gwarancyjny
Służy on zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę. W przypadku braku takich okoliczności depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Wysokość depozytu jest ustalana z udziałem Leasingobiorcy przy zawieraniu umowy leasingowej. Depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie jest dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu, a dla leasingodawcy przychodem.


Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingowej
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub umowa spółki oraz wpis wspólników do ewidencji działalności gospodarczej (spółka cywilna) lub umowa spółki, odpis z KRS (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) lub odpis z KRS (spółka z o.o. i akcyjna)

• Zaświadczenie o numerze REGON i NIP

• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości wobec budżetu oraz zaświadczenie o obrotach lub dochodzie brutto za ostatnie 12 miesięcy (ewentualnie odpowiednie dokumenty PIT lub CIT). Przy zawieraniu umowy leasingowej o wyższej wartości leasingobiorca składa dodatkowo formularze F-01, F-02. Umowy leasingu zawiera się również w procedurach uproszczonych, wówczas część wyżej wymienionych dokumentów jest pomijana, jest  to zależne od procedury w której następuje zawarcie umowy. 

Dostawca
Osoba, firma, od której leasingodawca kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje leasingobiorca; może również zlecić wybór dostawcy i/lub przedmiotu firmie leasingowej.

Harmonogram finansowy
Dokument określający terminy i wysokość wszystkich opłat, jakie poniesie leasingobiorca z tytułu zawartej umowy.

Leasing dewizowy
Rodzaj leasingu, w którym finansowanie przedmiotu leasingu następuje w walucie obcej; jednostką rozliczeniową są waluty obce, raty wyrażone są w dewizach i płatne w złotówkach wg kursu dewiz z okresu płatności.

Leasing finansowy

Rodzaj leasingu, w którym jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu z leasingodawcy na leasingobiorcę; odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki; w okresie trwania umowy leasingowej następuje spłata całkowitej wartości leasingowanego przedmiotu.

Leasing operacyjny
Rodzaj leasingu, w którym czynsze leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, a leasingowany przedmiot pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością leasingodawcy; na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu z leasingodawcy na leasingobiorcę.

Leasing złotówkowy
Rodzaj leasingu, w którym finansowanie przedmiotu leasingu, wartość przedmiotu leasingu oraz wszelkie rozliczenia są dokonywane w polskiej walucie.

Leasing zwrotny 
Szczególny rodzaj leasingu finansowego i operacyjnego. Leasingobiorca kupuje przedmiot inwestycyjny od przyszłego Leasingobiorcy, a następnie oddaje mu je do używania. W ten sposób Leasingobiorca osiąga podwójną korzyść, ponieważ zatrzymuje dobro inwestycyjne, z którego zamierza nadal korzystać, a także przekształca kapitał stały w kapitał płynny. Po zakończeniu umowy Leasingobiorca może odkupić przedmiot umowy.

Leasingobiorca (korzystający)
strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot; może nim być każdy podmiot gospodarczy oraz osoba fizyczna, posiadający/-a odpowiednią zdolność kredytową.

Leasingodawca (finansujący)
strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe; najczęściej jest to wyspecjalizowana firma świadcząca usługi finansowe bądź podmiot powołany przez bank.

Minimalna i maksymalna wartość przedmiotów leasingu
Wartość minimalna przedmiotu umowy leasingu wynosi 1000 pln lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną na złotówki po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Maksymalna wartość przedmiotu umowy leasingu jest nie ograniczona.

Ogólne warunki umowy leasingu – OWUL
Warunki, które określają zasady korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązków płatniczych, wyboru dostawcy, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia umowy itp.

Protokół zdawczo odbiorczy
Dokument potwierdzający wydanie Przedmiotu leasingu przez Finansującego lub Dostawcę i przyjęcie Przedmiotu leasingu do używania i pobierania pożytków przez Korzystającego.

Przedmiot leasingu
Jest to środek trwały, który leasingodawca przekazuje do użytku leasingobiorcy na podstawie zawartej przez nich umowy leasingowej. Zgodnie z przepisami o rachunkowości jest to środek trwały, wartość niematerialna i prawna; przedmiotem leasingu może być środek trwały o minimalnej wartości 3 500 zł.

Raty leasingowe (czynsz i opłaty leasingowe)
Opłaty wnoszone przez leasingobiorcę za używanie przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, ich wartość nominalna lub wyrażona procentowo od wartości zakupu (w przypadku rat stałych) podana jest w harmonogramie spłat.

Ubezpieczenie CPI
Ubezpieczenie spłaty leasingu gwarantujące ciągłość spłat zobowiązań finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych ze zdrowiem i życiem Korzystającego, uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z Umowy leasingu. (Creditor Protection Insurance)

Ubezpieczenie GAP
Ubezpieczenie straty finansowej, chroniące nabywcę pojazdu przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu wskutek kradzieży (Guaranteed Asset Protection)

Wartość końcowa (rezydualna)
Wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu, zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie. Inaczej jest to wartość  za jaką Korzystający może lub jest zobowiązany odkupić Przedmiot leasingu po zakończeniu Umowy leasingu.

Wartość początkowa
Wartość początkowa przedmiotu leasingu. Najczęściej odpowiadająca wartości netto ceny sprzedaży przedmiotu leasingu.

Zdolność leasingowa
W przypadku, gdy leasingobiorca zawiera umowę leasingu z leasingodawcą, jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli wykazywany przez niego roczny dochód brutto jest co najmniej równy kwocie finansowania na potrzeby zawieranej umowy. W przypadku, gdy leasingobiorca ma umowę zawartą z leasingodawcą w toku, jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli suma kwot: pozostałych do spłaty z umów w toku i finansowania na potrzeby nowo zawieranej umowy nie jest większa od wielkości brutto wykazywanego przez leasingobiorcę rocznego dochodu.

Zakończeniu umowy leasingu
Po zakończeniu umowy Leasingobiorcy przysługuje prawo do zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę w przypadku leasingu finansowego lub przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą Finansującego i nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu w przypadku leasingu operacyjnego

 

paragraf