Leasing finansowy

książka

Leasing finansowy zasadniczo różni się od leasingu operacyjnego. Przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W przypadku tego rodzaju leasingu tylko finansowa część raty wchodzi w skład kosztu uzyskania przychodu leasingobiorcy. Dzieje się tak, ponieważ podatek VAT płacimy w całości wraz z pierwszą ratą, a po wygaśnięciu umowy nie wykupujemy przedmiotu, ponieważ leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu. 

W czasie trwania umowy pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki i inne opłaty są ponoszone przez Leasingobiorcę.

 

 

W przypadku leasingu finansowego do kosztów działalności wliczamy:

• część odsetkową raty leasingowej
• amortyzację przedmiotu leasingu
• wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu
• koszty ubezpieczenia
• VAT - podatnik może odliczyć 60% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, jednak łączna kwota odliczeń podatku w całym okresie użytkowania jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

Leasing finansowy od strony podatkowo-księgowej:

korzyści - długo i średnioterminowe finansowanie inwestycji, osłona przed nadmiernymi podatkami, przyspieszona amortyzacja, poprawa płynności finansowej firmy
finansowanie zbliżone do kredytu, ponieważ umożliwia korzystanie z odpisów amortyzacyjnych, a odsetki rat  leasingowych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
podatek dochodowy - opłaty leasingowe, w tym odsetki, stanowią w całości przedmiot uzyskania przychodów, natomiast część kapitałowa zaliczana jest w koszty w ramach rat amortyzacyjnych leasingobiorcy
okres do 60 miesięcy
ewidencja rachunkowa  przedmiotu leasingu – po stronie leasingobiorcy
amortyzacja - po stronie leasingobiorcy
liczba użytkowników - przedmiot leasingu ma tylko jednego użytkownika przez cały okres jego użytkowania, ponieważ po zakończeniu umowy leasingobiorca staje się nabywcą przedmiotu leasingu
oprocentowanie - stałe w całym okresie  lub zmienne w oparciu o stawki WIBOR, LIBOR lub EURIBOR
zakończenie umowy - leasingobiorca nabywa przedmiot leasingu po zakończeniu umowy za uzgodnioną cenę
podatek VAT - leasing traktowany jest jako dostawa towarów; podatek VAT naliczany jest "z góry" z chwilą wydania przedmiotu umowy leasingu; VAT podlega odliczeniu przez korzystającego w przypadku używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT