ABC Leasingu

salon samochodowy

Finansowanie leasingiem    -   Leasing (ang. to lease)

Przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się zakupić przedmiot wybrany przez leasingobiorcę oraz oddać go leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu przedmiotu. W zamian za to leasingobiorca płaci raty leasingowe. Jest to alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania zakupów środków trwałych.

Innymi słowy, leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do różnych dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. W szerokim znaczeniu leasing obejmuje transakcje polegające na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę) drugiej (leasingobiorcy) rzeczy do odpłatnego użytkowania.

W Polsce umowę leasingu definiuje artykuł 709 p.1 i następne kodeksu cywilnego. Należy przy tym pamiętać, że leasing ma po trosze charakter pożyczki (kredytu), a po trosze – wynajmu. W praktyce oznacza to, że choć właścicielem sprzętu w trakcie trwania umowy jest firma leasingowa, to leasingobiorca po zapłaceniu ostatniej raty ma zagwarantowaną możliwość nabycia sprzętu, który stanie się wówczas jego własnością. Istnieje tu jednak wiele możliwości, w zależności od potrzeb i aktualnej kondycji finansowej leasingobiorcy.

 

Leasing to dla Firmy istotne korzyści podatkowe i bilansowe:

• efekt tarczy podatkowej - perspektywa płacenia niższych podatków - przy odpisach amortyzacyjnych dokonywanych przez Finansującego, raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, obniżając w ten sposób podstawę opodatkowania

• poprawa płynności finansowej - spłata rat leasingowych odbywa się z bieżących przychodów, a te można uzyskiwać wykorzystując i eksploatując leasingowany przedmiot

• elastyczność finansowania inwestycji - czyli dopasowanie rat leasingowych do sytuacji finansowej i planów biznesowych Korzystającego, struktury jego bilansu i założeń projektu inwestycyjnego

• uniknięcie finansowania podatku VAT - wartość netto przedmiotu leasingu jest podstawą kalkulacji rat leasingowych. Podatek VAT od zakupu przedmiotu jest finansowany przez firmę leasingową

• minimalizacja ryzyka kursowego – co jest możliwe dzięki dobraniu waluty umowy do struktury walutowej przychodów Klienta • poprawa struktury bilansu lub jej utrzymanie