Leasing operacyjny

prawniczka

Jest to odmiana leasingu polegająca na tym, że przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. 
Umowa zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości. 
Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej.
Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy. 
Podatek VAT w tym przypadku naliczany jest do każdej raty, wykup natomiast jest zależny od stawki amortyzacji. Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy z możliwością wypowiedzenia tego prawa.

 

 

Do kosztów działalności firmy wliczamy:

• wstępną opłatę leasingową
• raty leasingowe
• koszty ubezpieczenia 
• wydatki związane z eksploatacją przedmiotu
• podatek VAT – podatnik może odliczyć 60% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, jednak łączna kwota odliczeń podatku w całym okresie użytkowania jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

Leasing operacyjny od strony podatkowo-księgowej: 

korzyści - niski koszt pozyskania kapitału, możliwość dostosowania płatności rat leasingowych do zdolności finansowej, osłona przed nadmiernymi podatkami, poprawa płynności finansowej firmy
umowa leasingowa - umożliwia korzystanie ze środków trwałych w zamian za okresową opłatę, która jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów, co zmniejsza wysokość podatku dochodowego
okres trwania leasingu - dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu
liczba użytkowników - przedmiot leasingu może mieć kilku kolejnych użytkowników, ponieważ czas trwania pojedynczej umowy jest krótszy niż czas gospodarczego życia przedmiotu leasingu
tarcza podatkowa - opłaty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodów
oprocentowanie - stałe w całym okresie albo zmienne w oparciu o stawki WIBOR, LIBOR lub EURIBOR
ewidencja rachunkowa przedmiotu leasingu - w księgach leasingodawcy 
amortyzacja - po stronie leasingodawcy
zakończenie umowy - leasingobiorca może nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy za uzgodnioną cenę
podatek VAT - leasing traktowany jest jako usługa; podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami)

Leasing samochodowy na FV VAT/Marża

Leasing skierowany jest do Firm zainteresowanych leasingiem pojazdów używanych, kupowanych od osób fizycznych, którzy nie mogą wystawiać faktur VAT na sprzedawane samochody, za pośrednictwem komisów lub dostawców.

Zalety leasingu FV VAT/Marża: 

• podatek VAT jest naliczany tylko od części odsetkowej harmonogramu
• całkowity koszt leasingu jest niższy o naliczony podatek od towarów i usług w stosunku do standardowego leasingu operacyjnego
• część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania
• koszt amortyzacji przedmiotu leasingu leży po stronie klienta